Regulamin Serwisu

Spis treści

§1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej pozyczka-online.info zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r., poz. 123).
2. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.
3. Regulamin określa:
1) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
2) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną;
3) wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca;
4) tryb postępowania reklamacyjnego.

§ 2
Definicje

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają odpowiednio:
1) Serwis – serwis internetowy, którego administratorem jest Usługodawca, funkcjonujący pod domeną pozyczka-online.info.
2) Usługodawca – Jarosław Bazylewicz, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą SeoInvention Jarosław Bazylewicz, NIP: 912-184-43-45 z siedzibą w Oławie (55-200), ul. Chrobrego 128/29;
3) Usługobiorca – każda osoba fizyczna, która korzysta z Serwisu w sposób zgodny z regulaminem w celach w nim wskazanych;
4) Newsletter – forma elektronicznego biuletynu, który ma informować Usługobiorców, którzy wyrazili zgodę na jego otrzymanie, o pojawiających się w ofercie nowościach oraz o wprowadzanych w Serwisie zmianach.

§ 3
Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

1. Serwis prezentuje informacje o dostępnych na rynku ofertach pożyczek i kredytów, prezentuje ich rankingi tworzone według ustalonych przez Usługodawcę kryteriów, a także przedstawia opinie na temat usług świadczonych przez pożyczkodawców i kredytodawców.
2. Serwis nie udziela kredytów ani pożyczek.
3. Serwis nie jest stroną, pośrednikiem ani innym uczestnikiem procesu udzielania pożyczek ani kredytów (wszelkie pytania dotyczące tego procesu należy kierować do konkretnych firm i banków).
4. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Usługobiorców w zakresie skorzystania przez Usługobiorcę z produktu opisanego w ramach Serwisu. Dane zamieszczone w serwisie mają charakter czysto informacyjny. Przed zawarciem umowy z pożyczkodawcą lub kredytodawcą Usługobiorca powinien dokładnie przeanalizować warunki skorzystania z danego produktu. W przypadku wątpliwości co do zasad skorzystania z danego produktu Usługobiorca powinien zasięgnąć opinii prawnika lub doradcy finansowego. Zakres danych zamieszczonych w Serwisie nie obejmuje wszystkich warunków, na jakich udzielana jest pożyczka lub kredyt.
5. Treści zawarte w Serwisie mogą nie być aktualne. Portal nie odpowiada za ewentualne opóźnienia w aktualizacji danych.
6. W ramach Serwisu świadczone są usługi informacyjne polegające na publikowaniu w Serwisie ogólnodostępnych informacji o produktach i usługach pożyczkodawców i kredytodawców, a także o najpopularniejszych wskaźnikach finansowych i ekonomicznych (m.in. stopach procentowych).
7. W ramach usług informacyjnych Usługodawca może przesyłać, za wyraźną zgodą Usługobiorcy, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, informacje handlowe w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
8. Materiały, informacje i dane publikowane w Serwisie nie stanowią oferty jakichkolwiek usług, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, w szczególności nie stanowią oferty złożonej w postaci elektronicznej. Materiały te nie stanowią także rekomendacji do zawarcia umowy z którymkolwiek z pożyczkodawców lub kredytodawców.

§ 4
Odpowiedzialność za treści

1. Łącza zamieszczone w Serwisie mogą przenieść Usługobiorcę poza sieć Serwisu oraz do systemów, za których zawartość, dokładność i funkcje Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności. Łącza te podane są w dobrej wierze i Usługodawca nie może być pociągnięty do jakiejkolwiek odpowiedzialności za zmiany, które nastąpiły w serwisach, do których umieścił łączę.
2. Usługodawca dochowa staranności w celu zapewnienia maksymalnej zbieżności treści łącza zamieszczonego w Serwisie oraz systemów, do których łącze to prowadzi.
3. Umieszczenie łącza do stron zewnętrznych nie oznacza ich popierania przez Usługodawcę.
4. Usługodawca informuje, że Usługobiorca nie jest upoważniony do publikowania opinii i treści naruszających prawo lub dobra osób trzecich.
5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w opiniach. Pełną odpowiedzialność za zamieszczaną treść ponosi Usługobiorca.
6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Usługobiorcę z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego regulaminu, z naruszeniem przepisów prawa lub praw osób trzecich.
7. Usługodawca zachowuje sobie prawo do usunięcia opinii Usługobiorcy sprzecznej z ust. 4 oraz zablokowania mu możliwości dodawania opinii.
8. Usługobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Usługodawcy o każdym przypadku, w którym stwierdzi, że opinia może być sprzeczna z ust. 4. Informacja ta powinna zostać przesłana na adres: admin@pozyczka-online.info.
9. Usługodawca zobowiązuje się do usunięcia opinii sprzecznej z ust. 4 w terminie 48 godzin od dnia otrzymania informacji o możliwym naruszeniu.
10. Usługobiorca nie może domagać się od Usługodawcy usunięcia pochodzących od niego lub osoby trzeciej opinii, o ile nie są one sprzeczne z ust. 4.

§ 5
Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym

Usługobiorca w celu korzystania z Serwisu powinien zaopatrzyć się we własnym zakresie w łącze telekomunikacyjne (dostęp do Internetu), sprzęt (komputer) oraz oprogramowanie spełniające następujące minimalne wymagania techniczne:
1) dostęp do sieci Internet o minimalnej przepustowości łącza na poziomie 0,5 Mb;
2) system operacyjny: Windows XP, 7, 8, Mac OS X i OS X, Android, iOS;
3) Przeglądarka internetowa np. Google Chrome 54+, Mozilla Firefox 50+, Internet Explorer 8+, Opera, Safari 5.1+, iOS Safari 4+, Android Browser 2.3+.

§ 6
Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Usługodawca świadczy usługi na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
2. Usługi w ramach serwisu świadczone są nieodpłatnie.
3. Usługobiorca zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu.
4. Usługobiorca ma prawo w każdej chwili zrezygnować z usług poprzez opuszczenie Serwisu.
5. Usługodawca ma prawo w każdym czasie zawiesić świadczenie usług w związku z przeprowadzaniem prac konserwacyjnych lub związanych z rozwojem Serwisu.
6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania udostępniania Serwisu bez podania przyczyny. Usługobiorcy nie przysługuje żadne roszczenie w przypadku usunięcia na skutek takiej okoliczności jego opinii i innych danych. Usługobiorca zobowiązany jest do sporządzenia ich kopii zapasowej we własnym zakresie. Usługodawca nie jest zobowiązany do uprzedzania Usługobiorcy o możliwym, czasowym albo trwałym, zamknięciu Serwisu.

§7
Tryb postępowania reklamacyjnego

1. Usługobiorca może złożyć reklamację dotyczącą udostępnionych usług, zgłosić błąd w Serwisie lub propozycję zmiany jego funkcjonalności do Usługodawcy na adres e-mail: admin@pozyczka-online.info.
2. Reklamacja powinna ona zawierać następujące dane:
1) imię i nazwisko Usługobiorcy;
2) dane kontaktowe: numer telefonu i adres e-mail;
3) opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
3. Reklamacje będą rozpatrywane w najszybszym możliwym terminie w formie elektronicznej.

§ 8

Polityka prywatności

Politykę prywatności obejmująca zasady korzystania z plików cookies określa załącznik do regulaminu.

§ 9

Prawa autorskie

1. Serwis jako całość, a także układ treści, wszelkie materiały, dane oraz elementy graficzne w nim zawarte stanowią przedmiot praw Usługodawcy i mogą być wykorzystane przez Usługobiorców wyłącznie do celów zgodnych z ich przeznaczeniem.
2. Informacje i materiały zamieszczone w Serwisie mogą być wykorzystywane przez Usługobiorców tylko dla użytku osobistego.
3. Usługodawca udziela Usługobiorcom niewyłącznej licencji na korzystanie z informacji i materiałów wyłącznie w celach zgodnych z niniejszym regulaminem oraz celem świadczenia usług.

§ 10 

Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 12 marca 2019 r. i jest dostępny pod adresem pozyczka-online.info/regulamin-serwisu .
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie w dowolnym momencie bez konieczności dodatkowego informowania Usługobiorcy.
3. Zmiany regulaminu są wiążące dla Usługobiorcy z chwilą ich publikacji.
4. Brak akceptacji nowego lub zmienionego regulaminu przez Usługobiorcę jest równoznaczny z jego rezygnacją z korzystania usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu.
5. Integralną część Regulaminu jest polityka prywatności.

Rate this post

Podobne Oferty

Lime Kredyt Lime Kredyt to polska marka pożyczek pozabankowych zarządzana przez spółkę Lime-Kredyt. Dzięki temu firma zyskała sobie przychylne opinie klientów już na starcie. Nadal bardzo istotnym elementem dla pożyczkodawców jest fakt czy parabank to polska firma, czy też ma siedzibę za granicą. Mimo, że Lime Kredyt to marka mniej znana nie oznacza to, że nie...
Ferratum Promocje na Dzień Kobiet Firma Ferratum przygotowała dwie promocje z okazji Dnia Kobiet.Darmowa Pożyczka na 3000 zł z RRSO 0 % Pożyczka na Raty bez ostatniej wpłaty ! Zyskaj nawet  1335 zł. Chwilówka:Promocja trwa od 25.01.2019 do odwołania. Organizatorem promocji jest Ferratum Bank p.l.c. Rzeczywista roczna sto...
Szybkie Pożyczki Pozabankowe Online przez internet... document.write(unescape('%3Cscript type="text/javascript" src="' + document.location.protocol + '//ec.bankier.pl/show2/MzU1MjUsMjYxMTQsNDMyNTg/' + Math.random() + '/'+ '"%3E%3C/script%3E')); Szybkie pożyczki online. Sytuacja finansowa każdego z nas może się zmienić diametralnie. Stanie przed dylematem, skąd wziąć pieniądze w momencie kie...
Pożyczka Ratalna Online pożyczka ratalna rankingCzym jest pożyczka ratalna online? Alternatywnym dla banków podmiotem pożyczającym pieniądze są firmy pożyczkowe. Znane głównie z działalności w ramach chwilówek, udzielają również pożyczek z ratalnym systemem spłaty. Nie każdy wie o ich istnieniu. Jeszcze do niedawna sektor pożyczek pozabankowych kojarzony był wyłącznie ...
Profi Credit Życie to pasmo nieprzewidywalnych zdarzeń, nagła awaria samochodu, choroba bliskiej osoby. Bywa też, że mamy niespełnione marzenia, których realizacja wiąże się z pokaźnym nakładem finansowym. Co zrobić, gdy nasze fundusze nie pozwalają zrealizować naszych planów, bądź uniemożliwiają wyremontowanie auta lub pomoc choremu członkowi rodziny? Dobrym r...
Zaplo Szukasz sprawdzonej pożyczki online, a dotychczasowe rozwiązania nie oferują spłaty w ratach? Nic straconego. Z rozwiązaniem przychodzi oferta proponowana przez Zaplo. Co jest ciekawostką, należy do firmy 4Finance Group, więc do grupy, do której przynależy również Vivus.   Oferta i warunki pożyczek w Zaplo W odróżnieniu od znanego w wielu krajach V...
Solcredit Dane firmy SolCredit Nazwa firmy: FIIZY Ltd. ( Solcredit )Siedziba Solcredit: Toom-Kooli 1, Tallinn, EstoniaE-mail Solcredit: kontakt@solcredit.plSolcredit WWW: www.solcredit.plGodziny pracy solcredit: 10-21O firmie SolCredit Solcredit to spółka istniejąca od 2011 roku, jest częścią grupy FIIZY, której siedziba mieści się w Estonii, któr...
Konkurs NetCredit oraz Itaka. Do wygrania 2000 zł Firma pożyczkowa NetCredit, wspólnie z Biurem Podróży ITAKA organizuje konkurs dla swoich klientów!Każda osoba, której zostanie przyznana pożyczka może wziąć udział w konkursie. Zadanie konkursowe polega na wymyśleniu sloganu reklamowego Net Credit.Do wygrania jest 10 bonów o wartości 2 000 zł każdy na Wakacje !Konkurs będzie aktywny do...